Sale!

ชุดสติกเกอร์พัฒนาสมองสำหรับอายุ 3-5 ปี (10 เล่ม)

฿509.00

ติดสนุกได้ความรู้ ชุดนี้แบ่งออกเป็น  4 หัวข้อสำคัญๆ สำหรับอายุ 3-5 ปี (รวม 10 เล่ม)

1.พัฒนาทางความคิด เล่ม 2-3 พัฒนาความคิดวิเคราะห์จากสิ่งรอบตัว

2.พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ CQ เล่ม 2-3 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กอย่างมาก ความคิดสร้างสรรค์จนสามารถให้เด็กเผชิญหน้าและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างราบรื่น โดยใช้สมองทั้งสองซึกได้อย่างสมดุล

3.คณิตศาสตร์ เล่ม 1-3 ฝึกพื้นฐานทางคำนวณ เพื่อวางรากฐานที่ดีทางคณิตศาสตร์

4.นิทานอ่านสนุก เล่ม 1-3 ฝึกทักษะความคิด จดจำใจความจากเรื่องราวนำมาวิเคราะห์

Description

คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ความคิดสร้างสรรค์

เป็นกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการคิดสิ่งใหม่ๆ ซึ่งขัดแย้งกับความคิดเดิมๆ โดยดึงเอาประสบการณ์เก่าๆ ออกมาทั้งหมด และเลือกที่จะสร้างแบบแผนใหม่ๆ ออกมาให้ปรากฏ ซึ่งการจัดแบบแผนของการคิดใหม่นี้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความคิดคล่องตัว (Fluency) เป็นความสามารถที่ผลิตความคิดที่นุ่มนวลและรวดเร็วในการแก้ปัญหา และความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นความสามารถในการค้นพบลักษณะที่มีความหลากหลาย สมองมนุษย์ สามารถคิดเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์กันระหว่างความรู้และประสบการณ์ ทำให้เกิดการต่อยอดความรู้เดิมและการต่อเติมจินตนาการออกไป

การพัฒนาและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จึงจำเป็นที่ต้องบ่มเพาะตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของชาติในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมรรถภาพทางด้านสมองที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เป็นพลังทางความคิดและพลังที่แสดงออกแล้วมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

 

การพัฒนาทักษะทางความคิด

การกระตุ้นและหมุนวงล้อทางปัญญาหรือสมองของเด็กให้สามารถทำงานในลักษณะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพนี้ จะสามารถช่วยให้เด็กและเยาวชนของชาติเป็นคนที่ มองกว้าง คิดไกล และใฝ่รู้ รวมทั้งเป็นผู้มีเหตุผล มีความคิดวิจารณญาณในการดำ เนินชีวิตและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้ตามความคาดหวัง

 

ความฉลาดจากการอ่านนิทาน

การเล่านิทานเรื่องซ้ำให้เด็กฟัง ความจริงใจไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อสำหรับเด็ก  การฟังนิทานเหมือนการฝึกสมาธิ สมาธิจึงเป็นองค์ประกอบของความฉลาดทางปัญญา (IQ) จาการอ่านหนังสือก่อนให้เกิดสมาธิ  สนุกกับการเรียนรู้ เกิดพลังของความใฝ่รู้ เป็นนักคิด นักถาม นักค้นคว้า เข้าใจเรื่องได้ไว ผลจากการเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟังโดยใช้หนังสือภาพที่ดี เด็กๆได้รับอะไรมากกว่าความสนุกสนานและความอบอุ่นจากผู้ใหญ่ เรื่องราวและภาพประกอบที่น่าสนใจดึงดูดให้เด็กมีสมาธิที่จดจ่อกับหนังสือ เด็กจะมีสมาธิยาวขึ้น คำศัพท์มากมายจากนิทานถูกเก็บไว้ในคลังสมองของเด็ก ทำให้เด็กมีพื้นฐานภาษาที่เข้มแข็ง เมื่อเด็กๆคุ้นเคยกับการใช้สัญลักษณ์จากหนังสือภาพ สัญลักษณ์ในจินตนาการนี้จะช่วยให้เด็กเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ได้ดี สามารถแทนค่าตัวเลขได้อย่างเข้าใจ  สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จทางการศึกษาในอนาคต

ติดสนุกได้ความรู้ ชุดนี้แบ่งออกเป็น  4 หัวข้อสำคัญๆ สำหรับอายุ 3-5 ปี

1.พัฒนาทางความคิด เล่ม 2-3 พัฒนาความคิดวิเคราะห์จากสิ่งรอบตัว

2.พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ CQ เล่ม 2-3 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กอย่างมาก ความคิดสร้างสรรค์จนสามารถให้เด็กเผชิญหน้าและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างราบรื่น โดยใช้สมองทั้งสองซึกได้อย่างสมดุล

3.คณิตศาสตร์ เล่ม 1-3 ฝึกพื้นฐานทางคำนวณ เพื่อวางรากฐานที่ดีทางคณิตศาสตร์

4.นิทานอ่านสนุก เล่ม 1-3 ฝึกทักษะความคิด จดจำใจความจากเรื่องราวนำมาวิเคราะห์

 Exclusive products

Special category of products
X