Sale!

จำนวนและตัวเลข เล่ม 4 (4-5 ปี)

Original price was: ฿50.00.Current price is: ฿45.00.

8858736 509388 จำนวน 48 หน้า ภาพสี่สีทั้งเล่ม

ภาพ 4 สีสวยงาม

สำหรับอายุ 3-5 ปี

Description

8858736 509388 จำนวน 48 หน้า ภาพสี่สีทั้งเล่ม เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มๆละสอง จำนวนเดียวและคู่ การแยกจำนวนที่ไม่เกิน 10 ออกเป็น 2 ส่วน การบวก-ลบเลขสองจำนวนที่ตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 20

 Exclusive products

Special category of products
X