Sale!

ชุดคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี

฿79.00

เล่ม 1-2 สำหรับอายุ 1-2 ปี
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตา สี รูปทรง สิ่งต่างรอบตัว

Description

คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อเด็กปฐมวัยอย่างไร

คณิตศาสตร์มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ทำให้มนุษย์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผน ตลอดจนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผนแก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ อีกด้วย

เด็กปฐมวัย เป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต ชอบเล่นและสำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยวิชาคณิตศาสตร์จะสามารถพัฒนาเสริมสร้างให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญทั้งในการเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

หนังสือกิจกรรมคณิตศาสตร์ชุดนี้ที่จะทำให้เด็ก ๆได้เริ่มต้นเรียนรู้โลกของคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอนโดยเริ่มต้นจากพื้นฐานที่สำคัญของคณิตศาสตร์ น้องๆ สามารถเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่ายและสามารถต่อยอดได้ โดยน้องๆ ฝึกแก้ไขโจทย์คณิตหลากหลายด้วยความสนุกสนานพร้อมสติกเกอร์ภายในเล่มExclusive products

Special category of products
X