Sale!

แบบฝึกทักษะพื้นฐาน เล่ม 3

฿32.00

8854686 512777 จำนวน 48 หน้า 7.5*10.25 นิ้ว

ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ เด็กควรจะได้รับการฝึกฝนผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การเล่นกับวัตถุสิ่งของจากนั้น จึงพัมนามาสู่การเล่นกับสื่อที่เป็นสัญลักษณ์ประเภทเกม การศึกษา และจึงมาสู่การทำแบบฝึกหัด สำหรับแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในแบบฝึกหัดชุดนี้ เป็นแบบฝึกหัดที่ครูใช้หลังจากเด็กได้ผ่านการเรียนรู้จากการเล่นกับวัตถุ สิ่งของ หรือ เกมการศึกษามาแล้ว

 

สำหรับเนื้อหาหัวข้อของแบบฝึกหัดชุดเตรียมความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานนี้ ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวกัน เรียงตามลำดับความยากง่าย และควรจะจัดให้แก่เด็กปฐมวัย ดังนี้

1. การสังเกตด้านความเหมือนของวัตถุ อันได้แก่ การสังเกตรูปร่าง สี

2. การสังเกตสิ่งที่หายไปและเพิ่มขึ้น

3. การสังเกตสิ่งที่แตกต่าง

4. การฝึกทัษะการจำ

5. การสังเกตด้านทิศทางและตำแหน่ง

6. การหาคุณสมบัติ

7. การหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในด้านคุณสมบัติทางกายภาพและหน้าที่

8. การสังเกตสิ่งที่ตรงข้าม

9. การลำดับเหตุการณ์ตามเวลา

10.การรวมรูป

11.การต่อเติมและสร้างแบบ

12. การทำนายแบบสร้าง

13. การจำแนกประเภท

14.การกำหนดหมวดหมู่

DescriptionExclusive products

Special category of products
X