Tag: ฝึกภาษาเด็กเล็ก

วิธีการฝึกภาษาที่สองให้ลูก

ในปัจจุบันการเรียนรู้ด้านภาษานับว่ามีความสำคัญมาก เพราะสังคมโลกเปิดกว้างมากขึ้น เครือข่ายการติดต่อที่รวดเร็วส่งผลให้การติดต่อสื่อสารกับผู้ที่อยู่ไกลถึงต่างประเทศกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น การส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ภาษาตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะภาษาที่สองอย่างภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนที่ต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่งหนังสือเรียนอนุบาลก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการฝึกภาษาให้กับเด็กด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ฝึกการเขียนตัวอักษร ในหนังสือเรียนอนุบาล สำหรับเด็กอนุบาลจะมีการสอนตั้งแต่วิธีการเขียนตัวอักษรของภาษาที่สองอย่างถูกต้อง เพราะวิธีการเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องจะช่วยให้เด็กเรียนรู้การใช้ภาษาที่สองได้อย่างถูกต้องมากขึ้น 2. ฝึกคำศัพท์ การเรียนรู้ภาษาที่สองนั้นก็คล้ายคลึงกับการเรียนรู้ภาษาไทย คือต้องเข้าใจในคำศัพท์แต่ละคำให้ดีเสียก่อนในช่วงเริ่มต้น ซึ่งเด็กในวัยอนุบาลเป็นวัยที่กำลังกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ จึงง่ายต่อการกระตุ้นให้เข้าสนใจเรียนรู้คำศัพท์ โดยเฉพาะในหนังสือเรียน หรือ หนังสือพจนานุกรมภาพที่มักเน้นการสื่อสารด้วยรูปภาพ ก็ยิ่งส่งเสริมให้เด็ก ๆ เข้าใจคำศัพท์แต่ละคำได้ง่ายและรวดเร็ว 3. ฝึกและกระตุ้นให้รู้จักคิด นอกจากการสอนให้เรียนรู้แล้ว ภายในหนังสือเรียนอนุบาลยังมักมีแบบฝึกหัดให้เด็กรู้จักคิดและวิเคราะห์แนบท้ายแบบเรียนเอาไว้ด้วย ซึ่งหากผู้ปกครองว่างควรลองทำแบบฝึกหัดร่วมกับเด็กเพื่อเปิดโอกาสให้เฝ้าสังเกตได้ว่าเด็กยังมีข้อบกพร่องหรือความไม่แน่ใจในโจทย์ข้อใด เพื่อทำการแก้ไขและพัฒนาด้านภาษาที่สองของเด็กต่อได้อย่างถูกต้อง 4. สร้างความสนใจในภาษาที่สอง แบบเรียนอนุบาลสำหรับภาษาที่สองมักมีเกมง่าย ๆ หรือรูปภาพที่สนุกสนานเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในภาษาที่สอง เกมที่มักพบเห็นอาจเป็นการเชื่อมโยงคำศัพท์ การสะกดตัวอักษร หรือฝึกเขียนคำศัพท์ที่ถูกต้อง ซึ่งการทำแบบฝึกให้น่าสนใจด้วยเกมง่าย ๆ หรือรูปภาพจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กสนุกและไม่กังวลที่จะเรียนรู้ภาษาที่สองอีกต่อไป 5. ฝึกการออกเสียง สิ่งที่ยากในการสอนภาษาที่สองให้กับเด็กอนุบาลคือการออกเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ใหญ่ควรให้ความร่วมมือกับเด็กในระหว่างการฝึกออกเสียงด้วย เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก และคอยแก้ไขในเวลาที่เด็กผิดพลาดนั่นเอง การให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาที่สองด้วยหนังสือเรียนอนุบาลจึงมีความสำคัญมาก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภาษาที่สองได้ตั้งแต่เริ่มแรก และยังช่วยให้เด็กได้ฝึกฝน ทดสอบทักษะในภาษาที่สองของตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อได้ทำร่วมกับผู้ปกครอง ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเด็ก ๆ ได้อีกด้วย

Read more
X