Tag: พัฒนานิสัยที่ดีให้เด็กด้วยนิทาน

5 เหตุผลที่หนังสือเด็กส่งผลต่อพัฒนาการด้านนิสัย

5 เหตุผลที่หนังสือเด็กส่งผลต่อพัฒนาการด้านนิสัย หนังสือเด็กนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาการทางด้านนิสัยที่ดี การอ่านหนังสือให้เด็กฟังอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เด็กมีอารมณ์เบิกบานแจ่มใส เพิ่มทักษะด้านความคิดและการสื่อสาร รวมไปถึงพัฒนาการด้านการเรียนรู้อีกด้วย ซึ่งเหตุผลที่หนังสือสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กได้นั้นมีดังต่อไปนี้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การอ่านหนังสือให้เด็กเล็กโดยพ่อแม่หรือพี่น้องนั้น นับเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน เป็นเวลาที่เด็ก ๆ ได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ เกิดเป็นความรู้สึกผูกพัน มั่นคง จนกลายเป็นความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดเป็นความเชื่อมั่นในการแสดงอารมณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ปลูกฝังความช่างคิดช่างสังเกต เรื่องราวในหนังสือเด็กที่ดีจะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจในเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ กลายเป็นการสร้างสรรค์ทางจินตนาการและความช่างสังเกตของเด็กได้ดี ยิ่งการอ่านด้วยน้ำเสียงหรือท่าทางประกอบที่น่าสนใจ ก็จะยิ่งกระตุ้นให้เด็กจดจำ รู้จักสังเกต และสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้มากยิ่งขึ้น สร้างโอกาสให้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง จะเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อารมณ์ต่าง ๆ ของตัวละครในนิทาน ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าเสียใจ ผิดหวัง สนุกสนาน หรือเฮฮา ซึ่งในเด็กเล็กจะยังไม่สามารถแยกแยะอารมณ์ชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ได้ดีนัก ผู้ปกครองจึงสามารถใช้หนังสือเสริมพัฒนาการเด็ก สอนให้เด็ก ๆ เข้าใจอารมณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ให้ดีขึ้น จนสามารถเสริมสร้างความกล้าให้เด็กกล้าปรึกษาเมื่อเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจได้ การฝึกสมาธิไปในตัว การอ่านหนังสือจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กได้จดจ่อกับเรื่องราวที่กำลังอ่าน หรือฟังจากที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟัง ทำให้เด็กเกิดความคุ้นชินที่จะมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการสร้างนิสัยให้เด็กรู้จักการนั่งนิ่ง ๆ เพื่ออ่านหนังสือ […]

Read more
X