Tag: ภาพต่อไม้สำหรับเด็ก

การต่อจิ๊กซอรว์ มีข้อดีอะไรบ้าง

 จิ๊กซอว์ (ภาพต่อ) ส่งเสริมต่อพัฒนาการของเด็กด้านใด ของเล่นชิ้นเล็กๆ ราคาไม่แพง แต่มีคุณค่ามหาศาลสำหรับเด็กนั้นคือ Jigsaw Puzzle มาดูสิว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง          ฝึกการใช้งานอวัยวะส่วนตาและมือให้สัมพันธ์กัน เพราะการต่อจิ๊กซอว์ให้ถูกต้องนั้น เด็ก ๆ จะต้องใช้ทั้งประสาทส่วนตาในการตีความหมายของตัวจิ๊กซอว์ จากนั้นจึงนำมาต่อเรียงกันในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยมือ ดังนั้นการนำโปสเตอร์แบบจิ๊กซอว์มาใช้ที่อาจใช้ตัวเลขเชื่อมโยงกับรูปภาพในการต่อชิ้นส่วนก็จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้วิธีเล่นไปพร้อม ๆ กับการฝึกฝนการใช้อวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้ ฝึกความอดทน สร้างความพยายาม การต่อจิ๊กซอว์ในช่วงแรกอาจเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กบางคน ผู้ปกครองควรใจเย็นและคอยให้กำลังใจกับเด็ก เพื่อให้เด็กเกิดความอดทนและมุมานะทำจนสำเร็จ ซึ่งหากทำได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะอดทนทำงานจนประสบความสำเร็จได้ดี ฝึกพัฒนาความคิดแบบตรรกะ เพราะรูปจิ๊กซอว์นั้นมักมีความเชื่อมโยงกัน อย่างจิ๊กซอว์ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เด็กจะต้องนำตัวอักษรไปวางคู่กับคำที่เกี่ยวข้อง ก็จะช่วยให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันได้ เป็นการปูพื้นฐานไปสู่แนวคิดที่ยากหรือซับซ้อนมากขึ้นต่อไป ฝึกพัฒนาความจำ แบบจิ๊กซอว์เพื่อการศึกษาจะช่วยให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบได้แล้ว เครื่องมือนี้ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านความจำให้ดีมากขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย กระตุ้นให้เด็กจดจำสิ่งต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ คำศัพท์ หรือตัวอักษรที่เกี่ยวข้อง ฝึกพัฒนาการด้านการแก้ปัญหา แม้ว่าจะต่อ Puzzle ได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตาม เด็กทุกคนต้องใช้ทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาในการวาง Puzzle ให้ลงในช่อง แต่ชัดเจนที่สุดคือ หากต่อไม่สำเร็จจะไม่เห็นเป็นภาพที่ถูกต้อง ฝึกพัฒนาการด้านอารมณ์ […]

Read more
X