ใช้นิทานปรับพฤติกรรมลูก

ใช้นิทานปรับพฤติกรรมลูก

นิทานมีประโชน์มากมาย พัฒนาสมอง สร้างสมาธิ และยังใช้ปรับพฤติกรรมลูก จากหลายงานวิจัยพบว่านิทานสามารถพัฒนาพฤติกรรมเด็ก ด้านคุณธรรม ด้านความมีน้ำใจ วินัยในตนเอง จินตนาการ และ การแก้ปัญหา

นิทานจึงถือได้ว่าเป็นหน้าต่างของการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
นอกจากนั้น นิทานยังส่งเสริมคุณธรรม ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา ความคิด จินตนาการการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา ฝึกให้เด็กเป็นนักฟังที่ดี ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนใจกว้าง ยอมรับความจริงในชีวิตประจำวัน

ในขณะเล่านิทาน📗หากผู้เล่ามีปฏิสัมพันธ์ขณะเล่านิทานนั้นเป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความประทับใจในเรื่องราวและตัวละครในนิทาน สร้างประสบการณ์ใหม่ที่เด็กอยากกระทำ ปฏิบัติตามโดยแสดงพฤติกรรมต่างๆ เลียนแบบสิ่งที่ประทับใจ

ผลจากการวิจัยในนักเรียนอนุบาล 2 พบว่า เด็กๆ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น หลังจากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ 4 สัปดาห์ เด็กๆ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้ง 4 ด้านดังนี้
1.การปฏิบัติตามระเบียบของห้องเรียน
2.การเคารพสิทธิของผู้อื่น
3.การรู้จักกาลเทศะ
4.การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

👪คุณพ่อคุณแม่ ควรเริ่มอ่านนิทานให้ลุกฟังตั้งแต่วันนี้ครับ

Leave a Reply

X