คณิตศาสตร์ในหนังสือเด็กกับพัฒนาการด้านความคิด

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กอายุยังน้อย เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจและรู้จักคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เตรียมความพร้อมสำหรับโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ดี ซึ่งความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์เหล่านี้สามารถสร้างเสริมได้ด้วยหนังสือเด็กที่เหมาะสม ซึ่งการเลือกหนังสือสำหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์นั้นมีดังต่อไปนี้

  1. การสอนให้เด็กรู้จักตัวเลขแต่ละตัว การเรียนรู้ตัวเลขแต่ละตัวตั้งแต่หลักหน่วย ไปจนถึงหลักสิบ หลักร้อย และหลักอื่น ๆ นับว่าเป็นพื้นฐานที่เด็ก ๆ ทุกคนจะต้องรู้ ดังนั้นหนังสือสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กจำเป็นต้องสอนเนื้อหาต่าง ๆ เหล่านี้อย่างชัดเจน ยิ่งเป็นเนื้อหาที่มีภาพประกอบให้เด็กเข้าใจได้ง่าย ก็ยิ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
  2. การสอนให้เด็กเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับสิ่งรอบตั การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นอีกประการหนึ่งคือการที่เด็ก ๆ เข้าใจว่าคณิตศาสตร์นั้นมีความจำเป็นต้องชีวิตประจำวันของเขาอย่างไร หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เด็กที่ดีจึงต้องสอนให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย อาจเป็นรูปภาพประกอบให้เด็กฝึกนับ หรือการฝึกให้เด็กรู้จักเชื่อมโยงตัวเลขกับจำนวนนับที่ถูกต้อง
  3. มีแบบฝึกหัดเพื่อย้ำให้คิดวิเคราะห์ นอกจากรายละเอียดเพื่อการเรียนรู้แล้ว ภายในหนังสือเด็กสำหรับสอนคณิตศาสตร์ยังควรมีแบบฝึกหัดอย่างง่าย ให้เด็ก ๆ เอาไว้ใช้ทบทวนความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าเด็กตอบผิดก็ห้ามตำหนิ แต่ควรให้กำลังใจและแก้ไขด้วยการสร้างความเข้าใจให้กับเด็กแทน
  4. การสอดแทรกเกร็ดที่น่าสนใจของวิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์นั้นไม่จำเป็นต้องมีแต่ตัวเลข หรือการคิดคำนวณเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถสอดแทรกเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างชีวประวัตินักคณิตศาสตร์คนสำคัญ หรือนิทานประกอบสอนถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์และตัวเลข ซึ่งเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้จะช่วยให้เด็กไม่เบื่อ หรือรู้สึกหนักกับการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์มากจนเกินไปนัก
  5. กระตุ้นให้เด็กรู้สึกชอบวิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาทางวิชาการทางคณิตศาสตร์มักเต็มไปด้วยตัวเลขและเครื่องหมายสำหรับการคิดคำนวณ ซึ่งหากหนังสือเรียนสำหรับเด็กมีแต่เนื้อหาในลักษณะนี้เพียงอย่างเดียวย่อมสร้างความเบื่อหน่ายให้กับเด็ก จึงควรพิจารณาหนังสือที่มีเนื้อหาน่าสนใจ อย่างบทเพลงง่าย ๆ ที่สอนให้รู้จักการนับเลขหรือเรียนรู้ความแตกต่างของจำนวนตัวเลขแต่ละตัวประกอบด้วย เพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกเบื่อหน่าย และหันมาชอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ในที่สุด

การเลือกหนังสือเด็กเพื่อสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเด็กเล็กจึงจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดเหล่านี้ประกอบด้วย เพราะถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยในการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านความคิดทางคณิตศาสตร์ของเด็กได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ ด้วยวิชาคณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาสำคัญที่เด็กจะต้องใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต

Leave a Reply

X