ความจำเป็นของหนังสือนิทานเด็กกับเด็กยุคใหม่

ในยุคปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาอย่างกว้างไกลและรวดเร็ว ส่งผลให้เด็กยุคใหม่ห่างไกลจากหนังสือนิทานกันมากขึ้นทุกวัน เด็ก ๆ หลายคนรู้จักวิธีการใช้โทรศัพท์มือถือก่อนการขีดเขียนตัวหนังสือเสียอีก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วหนังสือนิทานเด็กยังคงมีความสำคัญกับเด็กยุคใหม่ไม่น้อยกว่าในอดีตเลยแม้แต่น้อย เพราะประโยชน์ของหนังสือนิทานที่มากมายดังต่อไปนี้

  1. ฝึกให้เด็กมีสมาธิที่แน่วแน่ สิ่งที่หนังสือแตกต่างจากอุปกรณ์ไอทีคือการที่เด็กจะต้องค่อย ๆ เปิดอ่านไปทีละหน้า และไล่ทำความเข้าใจกับตัวอักษรแต่ละบรรทัด จะช่วยสร้างสมาธิและความแน่วแน่ให้กับการใช้อุปกรณ์ไอที ที่เด็กสามารถเลื่อนผ่านได้ทันทีด้วยปลายนิ้ว ซึ่งก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่าการให้เด็กรู้จักใช้อุปกรณ์ไอทีตั้งแต่เด็กนั้น จะส่งผลให้เด็กกลายเป็นโรคสมาธิสั้นได้
  2. การกระตุ้นให้เด็กเกิดจินตนาการและเข้าใจวัฒนธรรม หนังสือเสริมพัฒนาการเด็กประเภทนิทานนับเป็นประเภทของหนังสือที่มีมานานแล้ว จึงมีเรื่องราวทั้งเก่าและใหม่มาเล่าและถ่ายทอดให้เด็กอ่าน ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ ในหนังสือนิทานจะช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการคิดตาม และยังส่งเสริมให้เด็กเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีในอดีตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย การอ่านนิทานให้เด็กฟังยังช่วยให้เด็กเข้าใจในวิถีชีวิตที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ได้
  3. การพัฒนาความคิดวิเคราะห์ การอ่านหนังสือนิทานเด็กนั้นจะช่วยให้เด็กรู้จักอารมณ์ วิถีการกระทำของตัวละครในนิทาน รวมถึงผลลัพธ์แห่งการกระทำนั้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ทำความเข้าใจ และสร้างโอกาสในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดีมากขึ้น โดยเด็กแต่ละคนอาจมีความเห็นหรือความรู้สึกต่อตัวละครในนิทานที่แตกต่างกันไป ผู้ใหญ่ไม่ควรปฏิเสธหรือห้ามปราม แต่ควรแนะนำอย่างสร้างสรรค์แทน
  4. การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา การใช้หนังสือนิทานเด็กสําหรับปฐมวัยมาให้เด็กใช้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านด้วยตนเองหรือการอ่านให้ฟังโดยผู้ปกครองนั้น จะช่วยให้เด็กได้ฝึกการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม เด็ก ๆ จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจความหมายในประโยคต่าง ๆ ของหนังสือนิทานได้ ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานการใช้ภาษาที่ดีของเด็ก ๆ ต่อไปในอนาคต

จึงอาจกล่าวได้ว่าแม้ว่าเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์สื่อสารจะได้รับการพัฒนาไปไกลเพียงใด หนังสือนิทานเด็กก็ยังคงมีความสำคัญกับพัฒนาการของเด็กอยู่มาก การฝึกให้เด็กรู้จักอ่านหนังสือนิทานจะช่วยสร้างสมาธิและความแน่วแน่ให้เด็กได้ดี เป็นการสอนให้เด็กรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้สัมผัส ได้มองเห็นภาพประกอบด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการสร้างสมาธิที่ดีมากกว่าภาพและแสงสว่างที่มากเกินไปของอุปกรณ์ไอทีเป็นอย่างมาก

Leave a Reply

X