หนังสือเรียนอนุบาลกับความรู้รอบตัวที่จำเป็นกับเด็ก

เด็กเล็ก ๆ ในช่วงวัยอนุบาล นับเป็นช่วงแรกที่ต้องรู้จักการเข้าสังคม เพราะเป็นช่วงวัยที่พ่อแม่เริ่มส่งเข้าโรงเรียนหรือสถานอนุบาลเป็นครั้งแรก ถือเป็นการแยกห่างจากพ่อแม่เป็นระยะเวลานาน ๆ เป็นครั้งแรก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีต่อเด็กในอนาคต ทั้งส่งผลดีต่อการเข้าสังคม และยังรวมถึงความรู้รอบตัวที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ทางโรงเรียนและผู้ปกครองควรนำมาใช้เสริมสร้างความรู้รอบตัวให้กับเด็กนั้นก็คือหนังสือเรียนอนุบาลนั่นเอง โดยหนังสือเรียนสำหรับเด็กอนุบาลจะช่วยเพิ่มพูนความรู้รอบตัวที่จำเป็นต่อเด็กได้ดังนี้

  1. ความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร ภาษาคือสิ่งสำคัญที่เด็กจะต้องใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งหนังสือเรียนอนุบาล ภาษาไทย สำหรับเด็กอนุบาลมักเริ่มตั้งแต่การสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรชนิดต่าง ๆ ทั้งการเขียน และการออกเสียงเรียกตัวอักษร ทำให้เด็กรู้จักใช้ตัวอักษรชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  2. ความรู้ด้านตัวเลข การใช้ตัวเลขให้เป็นก็ถือเป็นความรู้รอบตัวสำคัญที่เด็ก ๆ จะต้องเรียนรู้ ในหนังสือเรียนสำหรับเด็กอนุบาลจึงมีการสอนให้เด็กรู้จักการนับเลข การเขียนตัวเลขชนิดต่าง ๆ รวมถึงการออกเสียงตัวเลขแต่ละตัวอย่างเหมาะสม
  3. ความรู้ในการเข้าสังคม เด็ก ๆ ในวัยอนุบาลอาจยังไม่เข้าใจมารยาทหรือภาวะทางอารมณ์ของคนรอบข้างมากนัก บางครั้งผู้ใหญ่จะพบว่าเด็กอนุบาลสามารถทะเลาะกันได้ด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อย ซึ่งในหนังสือเรียนอนุบาลมักอธิบายเรื่องของอารมณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ในรูปของเรื่องเล่าหรือนิทานภาพ ที่จะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจถึงภาวะอารมณ์ หรือสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่จะปฏิบัติต่อคนรอบข้างได้ดีมากขึ้น
  4. ความรู้ด้านร่างกาย เด็กเล็กมักไม่สามารถเรียกชื่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหนังสือเรียนอนุบาลมักสอนให้เด็กเรียนรู้อวัยวะต่าง ๆ ด้วยรูปภาพหรือคำบรรยายที่เข้าใจได้ง่าย การที่เด็กสามารถบอกชื่อหรือรายละเอียดของอวัยวะได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ใหญ่สามารถทำความเข้าใจกับอาการเจ็บป่วยของเด็กได้ง่ายขึ้นด้วย
  5. ความรู้ด้านภาษาที่สอง นอกเหนือจากภาษาไทยที่เด็ก ๆ ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันแล้ว การเรียนรู้ภาษาที่สองก็นับว่ามีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบันที่การทำธุรกิจหรือติดต่อกับผู้คนต่าง ๆ ทั่วโลกกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น การเรียนรู้ดังแต่ช่วงปฐมวัยจึงมีความสำคัญมาก

ดังนั้นการเลือกหนังสือเรียนอนุบาลที่ดี มีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และผู้ใหญ่ควรให้เวลากับเด็กในระหว่างการเรียนรู้ด้วย เพื่อติดตามผลทางด้านพัฒนาการของเด็ก และนำไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาการแก้ไขข้อบกพร่องหรือส่งเสริมด้านที่ดีของเด็กได้อย่างเหมาะสม

Leave a Reply

X