5 เหตุผลที่หนังสือเด็กส่งผลต่อพัฒนาการด้านนิสัย

5 เหตุผลที่หนังสือเด็กส่งผลต่อพัฒนาการด้านนิสัย

หนังสือเด็กนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาการทางด้านนิสัยที่ดี การอ่านหนังสือให้เด็กฟังอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เด็กมีอารมณ์เบิกบานแจ่มใส เพิ่มทักษะด้านความคิดและการสื่อสาร รวมไปถึงพัฒนาการด้านการเรียนรู้อีกด้วย ซึ่งเหตุผลที่หนังสือสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กได้นั้นมีดังต่อไปนี้

  1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การอ่านหนังสือให้เด็กเล็กโดยพ่อแม่หรือพี่น้องนั้น นับเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน เป็นเวลาที่เด็ก ๆ ได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ เกิดเป็นความรู้สึกผูกพัน มั่นคง จนกลายเป็นความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดเป็นความเชื่อมั่นในการแสดงอารมณ์ในรูปแบบต่าง ๆ
  2. ปลูกฝังความช่างคิดช่างสังเกต เรื่องราวในหนังสือเด็กที่ดีจะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจในเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ กลายเป็นการสร้างสรรค์ทางจินตนาการและความช่างสังเกตของเด็กได้ดี ยิ่งการอ่านด้วยน้ำเสียงหรือท่าทางประกอบที่น่าสนใจ ก็จะยิ่งกระตุ้นให้เด็กจดจำ รู้จักสังเกต และสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้มากยิ่งขึ้น
  3. สร้างโอกาสให้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง จะเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อารมณ์ต่าง ๆ ของตัวละครในนิทาน ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าเสียใจ ผิดหวัง สนุกสนาน หรือเฮฮา ซึ่งในเด็กเล็กจะยังไม่สามารถแยกแยะอารมณ์ชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ได้ดีนัก ผู้ปกครองจึงสามารถใช้หนังสือเสริมพัฒนาการเด็ก สอนให้เด็ก ๆ เข้าใจอารมณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ให้ดีขึ้น จนสามารถเสริมสร้างความกล้าให้เด็กกล้าปรึกษาเมื่อเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจได้
  4. การฝึกสมาธิไปในตัว การอ่านหนังสือจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กได้จดจ่อกับเรื่องราวที่กำลังอ่าน หรือฟังจากที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟัง ทำให้เด็กเกิดความคุ้นชินที่จะมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการสร้างนิสัยให้เด็กรู้จักการนั่งนิ่ง ๆ เพื่ออ่านหนังสือ หากทำอย่างสม่ำเสมอและเริ่มตั้งแต่เด็กยังเล็ก ก็จะเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าวัยเรียนอีกทางหนึ่งด้วย
  5. ปลูกฝังธรรมะให้เด็ก หนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กเล็กที่ดีมักแฝงไปด้วยข้อคิดและธรรมะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม ถือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและความดีงามให้กับเด็ก สร้างนิสัยที่ดี และการเข้าสังคมอย่างมีมารยาท

การอ่านหนังสือให้เด็กฟังจึงนับเป็นวิธีการที่ดีในการสร้างนิสัยด้านบวกในเด็กเล็ก ยิ่งผู้ปกครองที่ใส่ใจเลือกซื้อหนังสือเด็กที่ดีมาใช้ก็จะยิ่งช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ที่จำเป็นให้กับเด็กเล็ก ช่วยให้เด็กมีสมาธิ เข้าใจอารมณ์และนิสัยของผู้อื่น ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดียิ่งขึ้น มีความมั่นคงทางสมาธิ อารมณ์ และเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

Tagged , ,

Leave a Reply

X