Parent’s Blog

สร้างกิจวัตร กิจกรรมการอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกรัก

อ่านนิทาน สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก การวิจัยเรื่องสมองทำให้นักวิจัยมั่นใจว่าการเล่านิทานช่วยให้เด็กพัฒนากระบวนการคิด การเชื่อมโยงเรื่องราว และ การจัดระบบเรื่องราวให้ดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มกระบวนการทำงานของสมอง การอ่านนิทานให้เด็กฟัง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การสร้างกิจวัตรอ่านนิทานก่อนนอนมีความสำคัญอย่างไร? การสร้างกิจวัตรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก ทำให้เค้ารู้ว่าเวลาไหนควรทำอย่างไร การสร้างกิจวัตรการอ่านนิทานก่อนนอนก็จะทำให้เค้ารู้ว่า หลังจากการอ่านนิทานเสร็จก็ได้เวลานอนแล้วนั่นเอง Tip:การอ่านนิทาน 1. การอ่านออกเสียงมีความสำคัญพอๆกับการพูดคุยกับลูก 2. การอ่านหนังสือพ่อแม่จะต้องทำเป็นนิสัย 3. อ่านด้วยการออกท่าทาง สีหน้าอารมณ์ให้เข้ากับเนื้อเรื่อง ร้องเพลงประกอบ หรือ ทำเสียงสัตว์ฯ ช่วยเพิ่มความสนุกในการอ่าน    

Read more

ใช้นิทานปรับพฤติกรรมลูก

ใช้นิทานปรับพฤติกรรมลูก ⭐นิทานมีประโชน์มากมาย พัฒนาสมอง สร้างสมาธิ และยังใช้ปรับพฤติกรรมลูก จากหลายงานวิจัยพบว่านิทานสามารถพัฒนาพฤติกรรมเด็ก ด้านคุณธรรม ด้านความมีน้ำใจ วินัยในตนเอง จินตนาการ และ การแก้ปัญหา ⭐นิทานจึงถือได้ว่าเป็นหน้าต่างของการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย นอกจากนั้น นิทานยังส่งเสริมคุณธรรม ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา ความคิด จินตนาการการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา ฝึกให้เด็กเป็นนักฟังที่ดี ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนใจกว้าง ยอมรับความจริงในชีวิตประจำวัน ในขณะเล่านิทาน📗หากผู้เล่ามีปฏิสัมพันธ์ขณะเล่านิทานนั้นเป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความประทับใจในเรื่องราวและตัวละครในนิทาน สร้างประสบการณ์ใหม่ที่เด็กอยากกระทำ ปฏิบัติตามโดยแสดงพฤติกรรมต่างๆ เลียนแบบสิ่งที่ประทับใจ ผลจากการวิจัยในนักเรียนอนุบาล 2 พบว่า เด็กๆ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น หลังจากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ 4 สัปดาห์ เด็กๆ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้ง 4 ด้านดังนี้ 1.การปฏิบัติตามระเบียบของห้องเรียน 2.การเคารพสิทธิของผู้อื่น 3.การรู้จักกาลเทศะ 4.การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 👪คุณพ่อคุณแม่ ควรเริ่มอ่านนิทานให้ลุกฟังตั้งแต่วันนี้ครับ

Read more

สอนลูกให้มีทักษะชีวิตในรั้วโรงเรียนอนุบาล

สอนลูกให้มีทักษะชีวิตในรั้วโรงเรียนอนุบาล 👧 เปิดเทอมใหม่เด็กๆ เพิ่งจะได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียน ได้เรียนรู้ชีวิตแบบใหม่ที่จะต้องมีกฎระเบียบ มีคนที่ไม่รู้จักมากมายมาอยู่ด้วยกัน ทําให้เด็กต้องปรับตัวในการดูแลกิจวัตรประจําวัน การสื่อสารกับบุคคล การแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับเป็นประสบการณ์ใหม่ของเด็กวัยนี้ จึงอาจเกิดความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาในการ ปรับตัว จึงจําเป็นที่เด็กในช่วงปฐมวัยต้องได้รับการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานการคิด การตัดสินใจและแก้ปัญหาเพื่อการ เป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไปได้อย่างปกติสุข สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะเตรียมพร้อมให้น้องๆ ได้ไปเผชิญโลกที่เป็นจริง🎒 มีเทคนิคง่ายครับ 1. ให้น้องดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 2. ฝึกให้มีความรับชอบ มีวินัย เช่น หัดช่วยทำงานบ้าน 3. รู้จักปฏิบัติตามกฎทั้งในบ้าน และ นอกบ้านครับ เช่นการเข้าคิว 4. รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง และรู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสม เช่น ไม่ควรร้องไห้โวยวาย 5. สื่อสารเป็นและปฏิสัมพันธ์เป็น ทั้งในและนอกห้องเรียน 6. ให้ลูกคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองบ้าง การฝึกประสบการณ์เล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้จะช่วยให้น้องๆ มีทักษะชีวิตในรั้วโรงเรียนได้ดีขึ้นครับ สำหรับเด็กบางคนที่มีประสบการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นที่โรงเรียน อาจจะทำให้ไม่อยากไปโรงเรียน เราจะต้องสร้างทัศนคติใหม่ โดยต้องปูพื้นฐานทางความคิดให้เค้าครับ ว่าการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงครับ 1. สอบถามถึงสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2. สอนลูกถึงวิธีการตอบสนองที่ถูกต้อง […]

Read more

เคล็ดลับการพัฒนาสมองในเด็กเล็ก

เคล็ดลับการพัฒนาสมองในเด็กเล็ก มารู้วิธีการทำงานในสมองของเด็กกันครับ จะทำอย่างไรถึงจะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ดี มีการเรียนรู้ที่รวดเร็ว และพัฒนาการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น สิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กคือ จากการศึกษาคลื่นสมองของคนเราในอดีต เคยเชื่อกันว่า คลื่นสมอง และ สารที่หลั่งจากสมอง นั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถบังคับ หรือ ควบคุมกระบวนการได้ แต่ปัจจุบันได้มีการทดลองและตรวจวัดคลื่นสมองด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พบว่ ามนุษย์สามารถควบคุมคลื่นสมอง และ สารที่หลั่งจากสมอง ได้หากมี การฝึกฝนทางจิต ให้ควบคุมสภาวะอารมณ์และจิตใจได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่อง เหนือธรรมชาติ หรือ เร้นลับหาคำอธิบายไม่ได้ แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ ในขณะที่เราดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติ พื้นฐานความเข้าใจ เรื่องคลื่นสมอง และ กลไกการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้เรียนรู้โลกภายในตัวเอง และมองเห็น ประโยชน์ของการจัดการกับ อารมณ์ ความรู้สึก และความคิดของเรา นับเป็นศิลปะในการดำรงชีวิตที่ทุกคนทำได้ ท่านทราบหรือไม่ว่า ภาวะของคลื่นสมอง ที่เหมาะสมจะช่วยเปิดพื้นที่ การเรียนรู้ในสมองของเรา ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และรับข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มนุษย์มีประสิทธิภาพสูงมากในการทำกิจกรรมหรือ สร้างสรรค์ผลงาน จึงเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับแหล่งกำเนิดพลังงานชีวิตที่ธรรมชาติให้มาในตัวตนของพวกเราทุกคน คลื่นสมอง เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งได้มาจากการส่ง สัญญาณเคมีทางชีวภาพในร่างกายมนุษย์ การวัดพลังงาน ไฟฟ้าบริเวณสมองด้วย […]

Read more

ลูกจะขึ้น ป1 แล้ว ลูกอ่านไม่ออก ทำไงดี

ลูกจะขึ้น ป1 แล้ว ลูกอ่านไม่ออก ทำไงดี เด็กในหลายๆ โรงเรียนเจอปัญหาเดียวกันคือ ลูกยังไม่อ่านไม่ได้ เทคนิคง่ายๆ ครับ ในหลายโรงเรียนมีการสอนภาษาไทยแบบใหม่ซึ่งเด็กหลายคนมีปัญหาอ่านหนังสือไม่ออก เพราะเป็นการสอนแบบการจำสะกดเรียงตัว (ในกรณีน้องเป็นเด็กปกติครับ) ปัญหาการอ่านผิดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องแก้ไขในเรื่องของการอ่านออกเสียง  ทั้งพยัญชนะและสระ  ฝึกให้เด็กออกเสียงให้ถูกต้อง การอ่านสระ  ก็ต้องฝึกให้เด็กออกเสียงให้ถูกต้อง  เช่น  อะ    อา    อิ    อี    อึ    อื    อุ    อู  ไปจนจบ  ให้เด็กรู้จักสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว  ฝึกให้ออกเสียงบ่อยๆ แล้วเขาจะรู้ว่าสระตัวใดเสียงยาว  สระตัวใดเสียงสั้น  การสอนอ่านถ้าเด็กจะอ่านได้ เด็กจะต้องออกเสียงพยัญชนะถูก  รู้จักตัวพยัญชนะ  รู้จักรูปสระ  รู้จังเสียงสระ  การประสมคำ  การอ่านสะกดคำ การอ่านประสมคำจะเริ่มจาก  พยัญชนะต้นประสมกับสระเสียงยาวก่อน  เช่น กอ – อา – กา         ขอ – อา […]

Read more

หนังสือนิทานเป็นของขวัญที่ดีสำหรับเด็กแรกเกิด

บางครั้งเมื่อต้องไปเยี่ยมเพื่อนที่เพิ่งคลอดลูก บางครั้งเกิดความแน่ใจว่าควรซื้ออะไรดี เค้าจะมีของสิ่งนี้แล้วหรือเปล่านะ! อักษรา ฟอร์ คิดส์ ขอเสนอทางเลือกครับ แนะนำชุดหนังสือสำหรับเด็กแรกเกิด ซึ่งจริงๆ แล้ว เด็กหลายคนคุณแม่เริ่มอ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่ตอนท้อง เมื่อน้องคลอดออกมายังสามารถฟังนิทานได้เช่นเดิม การอ่านนิทานนี้ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมองข้ามสิ่งนี้ไป บางครั้งคิดว่าเด็กยังไม่รู้เรื่อง อ่านไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก แต่จริงๆ แล้ว ประโยชน์การอ่านนิทานนั้นมีมากมายยิ่งนัก เนื่องจากนิทานในเด็กเล็กอาจจะมีการจัดทำภาพประกอบใหญ่ๆ คล้ายของจริง เช่น ภาพสัตว์ ผลไม้ เป็นหนังสือที่มีผลดีต่อเด็กมาก ระหว่างเล่าเด็กจะมองที่ปากคนเล่า และเด็กจะขยับปากตาม ซึ่งมีส่วนกระตุ้นพัฒนาทางภาษา เมื่อเด็กได้จับรูปภาพ จะกระตุ้นพัฒนากล้ามเนื้อ กระตุ้นการมองสี แยกแยะสี สมองของลูกน้อยในวัยนี้กำลังเสริมสร้างเส้นใยสมองอย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกมีสมาธิดี รองลงมาคือสร้างความผูกพันพ่อแม่ลูก ทำให้เด็กมีจินตนาการเกิดความคิดสร้างสรรค์ และเด็กได้คติเตือนใจ

Read more

เด็กฉลาด สุขภาพดี ง่ายๆ เพียงรู้จักการแบ่งเวลา

เด็กฉลาด สุขภาพดี ง่ายๆ เพียงรู้จักการแบ่งเวลา การรู้จักการแบ่งเวลาที่ดีจะช่วยให้เค้าเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ และใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ว่าเวลาใดควรทำสิ่งใด จริงๆ แล้วการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนยังส่งผลให้เด็กฉลาดขึ้นจากการงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มาดูสิว่ามีอะไรบ้าง เรียนดนตรี ผลการศึกษาพบว่าการเรียนดนตรีจะทำให้เด็กๆ ฉลาดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระดับไอคิว (IQ) ระหว่างกลุ่มเด็กที่เรียนดนตรีกับกลุ่มเด็กที่ไม่ได้เรียนดนตรี พบว่ากลุ่มที่เรียนดนตรีจะมีไอคิว โดยรวมสูงกว่า เล่นกีฬา สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่งผลให้เด็กๆ เรียนรู้ได้ดีขึ้น ในปี ค.ศ. 2007 นักวิจัยชาวเยอรมันพบว่าคนเราจะสามารถท่องจำคำศัพท์ได้เร็วขึ้น 20% หลังจากการออกกำลัง นอกจากนี้จากการศึกษาของ นพ. จอห์น ราเทย์ ค้นพบว่าเมื่อให้กลุ่มอาสาสมัครออกกำลังกายเป็นประจำ เป็นระยะเวลา 3 เดือน สมองส่วนที่ควบคุมความจำจะทำงานได้ดีขึ้นถึง 30% อ่านหนังสือกับลูก ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีลูกเล็กๆ ที่กำลังเริ่มหัดอ่านหนังสือ อย่าปล่อยให้ลูกนั่งมองภาพสวยๆ ขณะที่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้ฟังเท่านั้น แต่ควรให้ลูกอ่านคำบางคำในหนังสือไปด้วย คุณพ่อคุณแม่ควรอ่านไปพร้อมๆ กับลูก ไม่ใช่อ่านให้ลูกฟังเพียงอย่างเดียวค่ะ นอนหลับอย่างเพียงพอ ผู้เชี่ยวชาญพบว่าการนอนหลับไม่เพียงพอเพียง 1 ชั่วโมง จะทำให้สมองของเด็ก ป. 6 มีประสิทธิภาพลดลงไปเท่ากับเด็ก […]

Read more

ไวรัสร้าย SRV อันตรายสำหรับเด็กเล็ก

ไวรัสร้าย SRV อันตรายสำหรับเด็กเล็ก ในช่วงปลายฝนต้นหนาว หนึ่งในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในวัยทารกและเด็กเล็กที่คุณพ่อคุณแม่คงเคยได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ “โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV” ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการคล้ายไข้หวัด แต่อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบได้ RSV หรือชื่อเต็มๆ ว่า Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็ก เชื้อไวรัสนี้สามารถทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้เนื่องจากมักเกิดพยาธิสภาพในส่วนของหลอดลมเล็ก (bronchiole) และถุงลม (alveoli) ทำให้มีการสร้างสิ่งคัดหลั่ง เช่น เสมหะ ออกมาในปริมาณมาก และมีการหดตัวของหลอดลมเนื่องจากการบวมของเยื่อบุหลอดลมและทางเดินหายใจต่างๆ ส่งผลให้เด็กมีอาการหอบ เหนื่อย และหายใจลำบากได้อย่างรวดเร็ว เชื้อนี้ติดต่อกันได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับสิ่งคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ อาการของโรคติดเชื้อไวรัส RSV บางอย่างอาจคล้ายกับอาการไข้หวัดธรรมดา เช่น ไข้ (ส่วนใหญ่ไข้ไม่สูงนัก) ไอ จาม แต่ก็มีอาการที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตและสงสัยว่าลูกอาจได้รับเชื้อไวรัส RSV เช่น หอบเหนื่อย หายใจเร็ว หายใจแรง หายใจครืดคราด ตัวเขียว มีเสียงหวีดในปอด (จากการที่เยื่อบุทางเดินหายใจบวมอักเสบและหลอดลมหดตัว) มีเสมหะมาก ไอโขลกๆ […]

Read more

มารู้จักโรคเกิดใหม่ ยุคไฮเทค ออทิสติกเทียม

ภาพที่เด็กตัวเล็กๆ อายุ 2-3 ปี ถือมือถือในมือคงเป็นภาพชินตาในสังคมปัจจุบัน ในร้านอาหารมากมายคุณพ่อคุณแม่ทานอาหาร ก็ปล่อยให้ลูกนั่งดูการ์ตูน หรือ เล่นเกมทางแทปเล็ต โดยส่วนตัวแล้วอยากเตือนคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ว่าการปล่อยให้ลูกอยู่กับสื่อทางจอมากๆ ก่อให้เกิดภาวะป่วย ออทิสติกเทียม ออทิสติกเทียม เกิดจากภาวะการเลี้ยงดูที่ผิด คือปล่อยให้เด็กเล็กดูทีวี เพราะทีวีคือการสื่อสารทางเดียว (one way communication) เด็กที่ดูทีวีมากๆ จะทำให้เขามีพัฒนาการด้านภาษาช้า และการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ดีนัก เนื่องจากเด็กไม่ต้องตอบโต้กับใคร ทีวีมีแต่ภาพและเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทำให้เด็กขาดพัฒนาการ รวมถึงการที่ฉันให้ลูกเล่นของเล่นพร้อมกันหลายๆ ชิ้น ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะทำให้เด็กสับสน วิธีที่ถูกคือ ควรให้ลูกเล่นของเล่นทีละอย่าง ซึ่งจะทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น  หรือการยื่นสื่อทางจอให้ลูก คุณพ่อคุณแม่คงคิดว่า ก็แค่เปิดให้ลูกดู เพราะคุณพ่อคุณแม่อยากพักผ่อน หรือ ต้องทำงานอย่างอื่น กลัวลูกไปซนจนเป็นอันตราย เลยให้นั่งดูนิ่งดีกว่า  แต่หารู้ไม่ว่า เรากำลังทำร้ายเขาโดยที่เราไม่รู้ตัว มาดูพฤติกรรมเสี่ยงที่ลูกมีโอกาสจะเป็น ออทิสติกเทียม 1. เด็กจะไม่สบตากับคนที่พูดด้วย 2. ทำอะไรซ้ำๆ 3. อายุเกือบ 2 ขวบ แต่ยังพูดไม่ได้ หรือพูดแต่ภาษาที่คนอื่นไม่เข้าใจ 4. ไม่แสดงท่าทาง […]

Read more

หนังสือนิทานสร้างความฉลาดให้เด็กจริงหรือ?

การเล่าหนังสือนิทานให้ลูกฟัง ตั้งแต่ลูกอายุได้ 1 เดือน -3 ปี ทำให้เด็กฉลาดขึ้นได้จริงหรือข้อสงสัยนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง! ทำไมการพูดคุยกับลูกถึงสามารถทำให้ลูกฉลาดขึ้นได้ วันนี้เรามาทำความเข้าใจกัน

Read more
X